Các chương trình giáo dục ở Việt Nam

Các chương trình giáo dục phổ biến tại Việt Nam được phân chia theo các cấp học tương ứng với từng độ tuổi và trình độ nhận thức nhất định.

Chương trình giáo dục Tiểu học

Chương trình giáo dục bậc tiểu học là chương trình phổ cập và là yêu cầu bắt buộc với tất cả công dân. Theo đó, mỗi công dân từ đủ 6 tuổi sẽ bắt đầu chương trình học tiểu học trong vòng 5 năm. Chương trình này đảm bảo mỗi công dân sau khi tốt nghiệp có thể có những kiến thức cơ bản nhất từ việc đọc, viết đến các kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi từ 6-10 tuổi.

Chương trình giáo dục Trung học

Ở giai đoạn này, công dân bắt đầu được học các kiến thức cụ thể hơn về tự nhiên và xã hội, thành thạo khả năng thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình cũng như lối tư duy giải quyết vấn đề. Kết thúc chương trình giáo dục Trung học (bao gồm Trung học cơ sở và Trung học phổ thông) trong 7 năm, mỗi công dân đã có thể sẵn sàng để làm các công việc đơn giản, tự tạo nguồn sống cho mình và giúp ích cho xã hội.

Chương trình giáo dục Cao đẳng/Đại học

Đây là cấp đào tạo thuần túy về kiến thức chuyên ngành và phục vụ cho các công việc có tính chất phức tạp hơn. Ở bậc học này, người học sẽ được học những kiến thức nâng cao và mang tính đặc thù của từng lĩnh vực.

Chương trình giáo dục Sau đại học

Đây là chương trình cao nhất và được đào tạo thiên về hướng nghiên cứu, phục vụ cho những công việc mang tính chất quản lý với độ phức tạp cao.