Các chương trình phát triển cộng đồng tại Việt Nam

Nhiều tổ chức Quốc tế đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam để tổ chức các chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện tình hình xã hội, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục cũng như hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động tại Việt Nam. Trong những năm 2020 – 2021, nhiều chương trình đã được các quỹ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Các quỹ văn hóa – xã hội

Các quỹ này thường hướng đến việc xây dựng xã hội thông qua các hình thức phối hợp, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam ở tầm vĩ mô về chính trị, văn hóa, xã hội… giúp giải quyết các vấn đề về việc làm và chương trình giáo dục. Đây là các quỹ có ngân sách lớn và phạm vi phủ sóng toàn cầu. Thông qua các chương trình hành động quy mô lớn, các quỹ này sẽ hỗ trợ được nhiều nước khác nhau.

Các tổ chức phi chính phủ

Đây là hình thức hỗ trợ phát triển giáo dục khá phổ biến hiện nay. Các tổ chức này sẽ liên kết với Chính phủ hoặc các cơ quan chính quyền địa phương để triển khai các chương trình đào tạo giáo dục, việc làm, tổ chức các sự kiện để thúc đẩy sự phát triển của xã hội.